Shri Dhanvantari
The Devi - 17th Dec 1990 Brahmapuri -
Print Quality